18

Fried Chicken I Yuzu Kosho I Red Cabbage I Tomato I House Fries